Shemales startsida
Användarnamn
Lösenord

Villkor

Allmänna villkorAllmänna villkor


Dessa allmänna villkor (Villkoren) gäller för användandet av Webbsidan och Plattformen. Webbsidan och Plattformen drivs av Festivus Media BV, Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG, s-Gravenhage, Nederländerna, organisationsnummer 60194235 (Festivus).


Artikel 1: Definitioner


1.1
Plattformen: den mjukvara som utvecklats av Festivus, som man kan få tillgång till via Webbsidan och som Användare kan använda efter att denne skapat ett Konto.
1.2
Webbsida: webbsidan shemaleflirtkontakt.com samt underliggande sidor genom vilka Användare kan få tillgång till Plattformen.
1.3
Konto: Den “del” av Plattformen dit Användaren har tillgång med hjälp av Loginuppgifterna;
1.4
Krediter: den virituella valuta inom Plattformen som Användaren erhåller enligt artikel 4 och som Användaren kan använda för att få full tillgång till Plattformen för att på så sätt bl a kunna skicka och ta emot meddelanden.
1.5
Innehåll: allt material som publiceras och skickas via Plattformen av Användaren.
1.6
Tjänsten: tjänsten som tillhandahålls av Festivus och som beskrivs i artikel 3.
1.7
Loginuppgifter: kombinationen av Användarens användarnamn och lösenord som ger Användaren tillgång till Kontot och möjliggör utnyttjandet av Plattformen.
1.8
Immateriella rättigheter: alla immateriella rättigheter så som t ex upphovsrättigheter, varumärken, patent, designrättigheter, firmanamn, databaser och andra närliggande rättigheter så som domännamn och “knowhow” samt relaterade rättigheter.
1.9
Användare: den fysiska person som skapar ett Konto, accepterar Villkoren och därefter använder Plattformen.
1.10
Part/Parter: Festivus och/eller Användaren.


Artikel 2: Generellt


2.1
Festivus äger rätt att ändra Villkoren som de anser lämpligt eller om det behövs för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut. Sådan ändring kommer att informeras om på Webbsidan.
2.2
Genom att fortsätta använda Plattformen anses Användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Vid sådan ändring av Villkoren att rådande personuppgiftslagstiftning kräver samtycke kommer sådant samtycke inhämtas i enlighet med den personliga integritetspolicyn innan Användaren anses ha godkänt ändringen.
2.3
Villkoren gäller framför alla eventuella andra villkor och överenskommelser mellan Parterna.


Artikel 3: Tjänsten


3.1
Tjänsten innebär tillgång till Plattformen. Användaren kan skapa ett konto hos Plattformen och efter att Kontot har skapats kan Användarna utbyta meddelanden med andra Användare, förutsatt att Användaren har tillräckligt med krediter.
3.2
Tjänsten omfattar inte att arrangera personliga möten, och Festivus kan inte garantera att kontakter via Plattformen leder till sådana möten.
3.3
För att bli Användare måste du ha fyllt 18 år och ha fyllt i alla obligatoriska fält på registreringsformulären samt godkänna Villkoren. Festivus förbehåller sig rätten att neka enskilda personer medlemskap på Plattformen. Inom ramen för vad lagen tillåter är det Festivus ensamma som avgör vem som beviljas medlemskap.
3.4
När du skapar ett konto på Plattformen garanterar du att de uppgifter du lämnar är korrekta och sanningsenliga. Du åtar dig att omedelbart informera Festivus om de uppgifter som du angett i samband med registrering ändras samt att vid behov själv uppdatera dina uppgifter i ditt konto på Plattformen.
3.5
Som Användare ger du Plattformen en rätt att använda de Immateriella rättigheter som är knutna till det Innehåll som du tillhandahåller. Rätten omfattar särskilt en rätt för Plattformen att reproducera, framställa, anpassa, översätta, läsa in, använda offentligt, i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte, sub-licensiera eller överlåta material om dig (information, foton, videoklipp, beskrivningar, sökkriterier osv.) i anslutning till tillhandahållandet av Webbsidan och/eller i utskick som skickas av Plattformen.
3.6
När villkoren för registrering har uppfyllts kommer du som Användare att få Loginuppgifter. Loginuppgifterna är privata och konfidentiella och får inte spridas eller delas med någon annan. Om du sprider eller använder dina Loginuppgifter i strid med Villkoren har Plattformen rätt att avsluta medlemskapet.
3.7
Du är ensamt ansvarig för det fall din Loginuppgifter används av obehöriga och för de åtgärder/uttalanden som görs efter inloggning med dina Loginuppgifter. Du ska hålla Festivus skadeslös från alla krav eller skadeståndsanspråk på något sätt relaterade till åtgärder vidtagna med hjälp av dina Loginuppgifter inklusive åtgärder/uttalanden som görs via ditt medlemskap eller via användning av Plattformen.
3.8
Om du blir medveten om eller misstänker att dina Loginuppgifter har kommit i obehöriga händer, ska du omedelbart meddela Festivus detta genom att kontakta support@festivusmedia.com. Detta fråntar dig inte ansvaret att på egen hand försöka minimera eventuella skador genom att t ex byta Loginuppgifter.
3.9
Du som Användare får inte ange personlig information (e-postadress, adress, telefonnummer osv.) på Webbplatsen som gör att en Användare kan kontakta en annan Användare utan att använda Tjänsten.
3.10
Användare får inte använda tredje parts personuppgifter som inhämtats via Webbsidan för några syften, vare sig på Webbsidan eller någon annanstans.
3.11
Festivus har vare sig skyldighet eller möjlighet att kontrollera identiteten på de som registrerar sig för användning av Webbsidan och kan inte heller hållas ansvarig om en persons identitet används av någon annan. Om du har anledning att misstänka att någon annan använder dina uppgifter, användarnamn eller medlemskap ska Festivus genast informeras.
3.12
Festivus äger rätt att, utan att bli ersättningsskyldigt när som helst, utan förvarning, göra ändringar på sidan.
3.13
Festivus kan inte garantera att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Plattformen (eller webbsidan) ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout.
3.14
Användaren ansvarar för egen tillgång till den hård- respektive mjukvara som behövs samt nödvändiga installationer etc. för att kunna använda Tjänsterna på rätt sätt. Som Användare ansvarar du själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Plattformen (dator, programvara, telekommunikationssystem etc.) liksom för de eventuella kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Plattformen.
3.15
Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt skicka data såsom telefonnummer, webbadresser eller e-postadresser till andra användare. Festivus Media BV förbehåller sig rätten att blockera, radera eller (delvis) censurera sådana meddelanden. I detta fall har användaren inte rätt att få tillbaka några utgifter som har lagts ut för att skicka meddelandet.


Artikel 4: Krediter


4.1
För att få full tillgång till Plattformen och Tjänsterna, vilket bl a innebär att kunna skicka och ta emot meddelanden, måste Användaren ha Krediter. När du som Användare skapar ditt Konto får du ett visst antal Krediter för att kunna bekanta dig med Plattformen. Antalet Krediter är förutbestämt av Festivus. Festivus äger rätt att när som helst ändra antalet Krediter som delas ut vid registrering och det är därför inte möjligt att åberopa tidigare meddelanden om antal Krediter eller antal Krediter som en annan användare erhållit, för det fall antalet skulle ha ändrats.
4.2
Användaren kan köpa extra Krediter via Plattformen. Priserna på Krediterna finns angivna på webbsidan och kan när som helst ändras av Festivus varför Användare uppmanas att kontrollera Webbsidan innan ett köp görs. Samtliga priser anges inklusive moms. Användaren måste betala Krediterna omedelbart.
4.3
Uppgifter om antalet Krediter du som Användare har finns tillgängliga i ditt konto.
4.4
Om dina Krediter tar slut medan du skickar ett meddelande måste du köpa ytterligare Krediter för att kunna skicka meddelandet.
4.5
Krediter som förbrukats under ett tekniskt avbrott på Plattformen återbetalas som huvudregel inte. Användaren kan dock till Festivus lämna in en begäran om återbetalning av Krediter som förbrukats till följd av ett avbrott och Festivus kommer då att fatta beslut om en eventuell återbetalning.
4.6
Krediter är giltiga i tolv (12) månader efter att de köpts. När du använder Krediter dras de med ett tidigare inköpsdatum före dem med ett senare inköpsdatum.


Artikel 5: Ångerrätt


5.1
Som Användare godtar du att all Festivus försäljning av Krediter till dig är slutgiltig och att vi inte återbetalar en transaktion som har genomförts. Observera att när du köper Krediter, godkänner du att vi börjar tillhandahålla dessa till dig omgående när köpet är genomfört och att du därför förlorar din ångerrätt vid denna tidpunkt.


Artikel 6: Innehåll


6.1
Det är inte tillåtet att kopiera Innehåll från andra profiler. Användningen av Plattformen får endast ske för ditt personliga och privata bruk.
6.2
Du som Användare förstår och medger att det Innehåll du lägger upp på Plattformen blir synligt för andra Användare av Plattformen och att det kan användas av andra användare. Festivus accepterar inget ansvar för sådan användning.
6.3
Du som Användare får aldrig publicera eller på annat sätt sprida Innehåll via Plattformen som i) inkräktar på andras rättigheter eller innehåller budskap av kommersiell karaktär, ii) som innehåller olagligt Innehåll eller hänvisar till sådant innehåll, iii) kan vara skadligt för Festivus rykte, iv) kan betecknas som förtal, stötande, oetiskt, uppviglande, politiskt, rasistiskt, främlingsfientligt eller som rent allmänt strider mot Festivus normer, tillämplig lagstiftning och regler eller allmänt erkända normer. Särskilt ska foton och videoklipp och annan information i form av data eller filer som tillhandahålls av dig som Användare vara anständiga och uteslutande handla om dig eller annan person som uttryckligen lämnat sitt samtycke därtill. Du ansvarar själv för sådana foton, videoklipp och uppgifter. Du är personligen ansvarig för all skada till följd av ditt sådant beteende som står i strid med denna paragraf.
6.4
Festivus förbehåller sig rätten att ta bort innehåll, som t ex ett foto som lagts ut av Användaren, om detta strider mot 6.3 eller på annat sätt strider mot Villkoren utan att detta på något sätt ger Användaren en rätt till ersättning eller annan kompensation och utan att det medför någon skyldighet för Festivus.
6.5
Festivus uppmanar Användare att anmäla olämpligt innehåll. Till följd av en sådan anmälan kan Festivus vidta åtgärder i enlighet med Villkoren.

Artikel 7: Personlig Integritet


7.1
När du skapar ett konto och använder Plattformen förser du Festivus med personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med Festivus personliga integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. För att läsa policyn in sin helhet, klicka här: genom att använda Plattformen godkänner du villkoren i Festivus integritetspolicy.


Artikel 8: Immateriella Rättigheter


8.1
Alla varumärken, logotyper, bilder, fotografier, animationer, videoklipp, användarvillkor, och text, förutom Innehållet, som publiceras på Plattformen och i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna utgör/innehåller Immateriella rättigheter som tillhör Festivus eller som Festivus, genom licens har rätt att nyttja. Inga sådana immateriella rättigheter får kopieras, reproduceras, publiceras användas eller visas utan uttryckligt godkännande från Festivus. Överträdelser beivras genom rättsliga åtgärder av Festivus eller andra rättighetsinnehavare. Inget i Villkoren ska tolkas som en övergång av de Immateriella rättigheterna från Festivus till Användaren eller annan tredje part.
8.2
Användarrättigheterna som Användaren får är strikt begränsade till åtkomst, hämtning, nedladdning, utskrift och kopiering till valfritt medium och användning av Tjänsterna som erbjuds via Plattformen för privat bruk och personliga ändamål och under den tidsperiod som medlemskapet varar. All annan användning är förbjuden utan Festivus godkännande.
8.3
Det är i synnerhet förbjudet för Användare att ändra, kopiera, reproducera, sprida, överföra, distribuera och/eller i kommersiellt syfte utnyttja Tjänsterna, Plattformen eller någon form av kod till komponenter i Tjänsterna eller Plattformen.
8.4
Du som Användare behåller de Immateriella rättigheterna i det Innehåll som du publicerar på Plattformen. Genom att publicera material på Plattformen ger du Festivus en licens att använda de Immateriella rättigheter som är knutna till det Innehåll som du har publicerat, i syfte att sprida informationen på Plattformen och i övrigt inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna enligt Villkoren.
8.5
Festivus driver en central användardatabas som används av flera websidor. Databasen kontrolleras av Festivus. Din information kan visas på andra sidor än Webbsidan. Samtliga dessa sidor ägs och drivs av Festivus. Licensen enligt 8.4 inkluderar publicering av information om Användaren på de andra webbplatserna som tillhandahålls av Festivus.

Artikel 9: Garantier och skadeersättning


9.1
Användaren förstår och accepterar att Plattformen endast är ett verktyg genom vilket man kan komma i kontakt med andra Användare och att Festivus inte kan garantera något resultat så som en relation eller fysiska möten.
9.2
Även om Festivus förbehåller sig rätten att ta bort innehåll, kontrollerar Festivus inte Användarnas agerande eller det innehåll som läggs upp och Festivus kan inte ge några garantier vad gäller korrekthet och kvalitet av något innehåll.
9.3
Du som Användare åtar dig att hålla Festivus skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av ditt Innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med Villkoren eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.
9.4
Som Användare intygar du att du har rätt att använda Tjänsten och att du kommer att använda den endast i enlighet med Villkoren och all tillämplig lagstiftning.
9.5
Festivus är inte ansvarigt för tredje-partsannonser som visas på Webbsidan från tid till annan. För dessa annonser ansvarar respektive annonsör helt och hållet själv.


Artikel 10: Skadeståndsskyldighet


10.1
Du medger att du som Användare, och inte Festivus, är fullt ansvarig för all din användning av Plattformen.
10.2
Under inga omständigheter ska Festivus bli ersättningsskyldigt för i) indirekta skador, eller ii) direkta eller indirekta skador som drabbar dig som Användare då du själv bidragit till skadan som du säger dig ha lidit. Festivus kan endast bli ersättningsskyldigt för direkta skador och då endast upp till den summa som Användaren betalat till Festivus under de sex månader som föregår tillfället då skadan uppkom. Under alla omständigheter ska Festivus ersättningsskyldighet aldrig överstiga SEK 5000, exklusive moms.
10.3
En förutsättning för din eventuella rätt till ersättning är att du, inom 60 dagar från det att skadan uppkommit och du har blivit medveten om den, skriftligen meddelar detta till Festivus. All form av rätt till ersättning, oberoende av orsak, upphör ett år efter att skadan inträffade.
10.4
Festivus kan själv eller genom tredje man tillhandahålla länkar till andra webbplatser än Webbsidan. Eftersom Festivus inte kan kontrollera sådana externa webbplatser och källor kan Festivus heller inte hållas ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och källor eller deras innehåll, annonser, produkter, tjänster eller andra inslag. Klagomål om sådana länkar måste meddelas administratören eller ansvarig för den aktuella Webbsidan. Det ska noteras att användning av sådana externa webbplatser och källor regleras av dessa webbplatsers/källors egna användarvillkor.

Artikel 11: Rapportering av otillåtet material


11.1
Festivus har vare sig skyldighet eller möjlighet att granska innehåll som läggs upp på Plattformen eller meddelanden som utbyts. Festivus har etablerat en process för hur Användare kan rapportera otillåtet och olagligt innehåll till Festivus. Detta kan ske genom att en anmälan skickas till support@festivusmedia.com.
11.2
Festivus förbehåller sig rätten att inte ta bort innehållet ifråga om man har goda skäl att betvivla att anmälan är riktig och gjord i god tro. Festivus kan därför begära att bedömning av huruvida ett visst innehåll är olagligt, görs genom domstolsavgörande och först därefter vidta åtgärder.
11.3
Festivus är aldrig part i en tvist mellan personen som gör anmälan och en tredje part.
11.4
Alla personuppgifter som kommer Festivus tillhanda som ett led i en anmälan hanteras i enlighet med Festivus integritetspolicy och tillämplig lag.


Artikel 12: Uppsägning


12.1
Du som Användare har rätt att säga upp Tjänsten när som helst och utan anledning. Tjänsten sägs upp genom att du raderar ditt konto. Eventuella Krediter som finns i kontot vid uppsägningen förverkas och återbetalas inte.
12.2
Oavsett vad som i övrigt följer av Villkoren, förbehåller sig Festivus rätten att, om du som Användare väsentligen bryter mot Villkoren, tillfälligt eller permanent stänga av eller radera ditt konto, radera innehåll, skicka en varning eller vägra erbjuda Tjänsten, särskilt om du bryter mot Villkoren. Du har i detta fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning.
12.3
Utöver den rätt till uppsägning som Festivus har enligt Villkoren, har Festivus rätt att kräva skadestånd eller annan ersättning som kompensation för skador som uppstår till följd av Användares brott mot Villkoren.


Artikel 13: Allmänt

13.1
Om något villkor i Villkoren skulle anses ogiltigt vid tillämpningen av lag, förordning eller domstolsbeslut, ska övriga villkor vara fortsatt giltiga i sin helhet. Vidare ska Parts underlåtenhet att vidta åtgärder när den andra Parten bryter mot Villkoren inte tolkas som att den icke felande Parten avsäger sig rätten att sedermera vidta åtgärder mot sådant avtalsbrott.
13.2
Festivus äger överlåta rättigheter och skyldigheter under Villkoren till tredje part och kommer då att meddela Användarna detta. Om du som Användare anser överlåtelsen oacceptabel kan du upphöra med din användning av tjänsten och avsluta ditt konto.
13.3
Om du som Användare har klagomål avseende Plattformen vänligen kontakta oss via uppgifterna nedan, punkten 15. Det finns även möjlighet att göra anmälningar till ”European Commission Online Dispute Resolution platform” via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Artikel 14:Tillämplig lag och jurisdiktion

14.1
Svensk lag gäller för Villkoren och din användning av Plattformen och Webbsidan. Tvister med anledning av Villkoren ska avgöras av allmän domstol i Sverige.


Artikel 15: Om oss

15.1
Plattformen och Webbsidan tillhandahålls av Festivus Media BV, ett bolag som är registrerat i Nederländerna med adress Bezuidenhoutseweg 161, Haag, organisationsnummer 60194235. Du kan komma i kontakt med oss, antingen via adressen ovan, eller genom att du mailar oss på Support@festivusmedia.com.